0

תקנון

הגדרות:

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

1. העמותה –העמותה לתיירות ונופש חיפה (ע"ר) מספר עמותה 580030278

2. האתר – אתר האינטרנט – haifatour.co.il

3. המוצרים- המוצרים/ הסיורים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

4. זמן אספקת המוצרים: בהתאם למועדים הקבועים במוצר הנרכש.

7. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצעה המזמינה.

8. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חגוחול המועד.

9. הנוסחים בתקנון זה אמנם מופיעים בלשון נקבה אך מיועדים לשני המינים.

כללי:

1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים/סיורים והוא בבעלות העמותה ומנוהלעל ידה.

2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של העמותהבמייל operation@visit-haifa.org אובטלפון מס': 04-8535606.

3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר אתהיחסים בין העמותה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.

4. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראהתקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה אולמי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או העמותה ו/או הנהלתהאתר, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

5. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתההבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

6. מחירי המוצרים/הסיורים כוללים מע״מ על פי הדין.

7. רישומי המחשב של העמותה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיהלכאורה לנכונות הפעולות.

8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלתהאתר. כן מוסכם ומובהר, כי העמותה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפנילקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

9. העמותה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל דגמי המוצרים שתמונותיהם מופיעותבאתר.

10. העמותה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויקביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והעמותהלא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

11. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחיריםכוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעתלעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחירשהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אםעודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחיריםהמעודכנים.

13. הנהלת האתר רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורתאחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. הנהלת האתר רשאית בכל עתלהפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעהמוקדמת על כך.

14. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כלמחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב).כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעותכל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

15. בעת עדכון סל הקניות, העמותה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחהאודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.

16. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוחהמעוניינת להסיר את עצמה מן הדיוור לאחר שנרשמה, היא יכולה לעשות זאת בקלות דרךהלינק בתחתית הדיוור שהתקבל. יש לציין כי ישנן רשימות דיוור נפרדות, האחתכללית הנשלחת לגבי חידושים באתר והשנייה כוללת עדכונים אישיים ללקוחה – עלהלקוחה לשים לב כי הסירה את עצמה מהרשימה המבוקשת, ובמקרה שאיננה מעוניינתלקבל עוד דיוורים – באחריותה להסיר את עצמה מן הרשימות השונות.

17. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח/ה. העמותה שומרת לעצמה אתהזכות להסיר חשבונות כפולים.

הרשמה לאתר החברה וביצוע הזמנות דרך האתר:

18. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיעבאתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

19. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות שלהאתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

20. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כלהפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, העמותהלא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לעמותה בגלל פרטיםמוטעים, תחוייב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטיםמדויקים ועדכניים.

21. הזמנה כאורחת – קיימת אפשרות ללקוחה לבצע הזמנה באתר ללאהרשמה. עם זאת, במידה והלקוחה ביצעה הזמנה כאורחת ולאחר מכן ביקשה להחזיר אתההזמנה – על מנת שיתאפשר לרשום קרדיט לזכותה, יוצר חשבון זמני אליו יוזןהקרדיט. במידה והלקוחה מעוניינת בהחזר כספי וזכאית לו ע"פ תקנון משלוחיםוהחזרות, החזר שכזה יינתן על חשבון הקרדיט.

22. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוחה תבצע העמותה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועםאישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחה שהעסקה אכן אושרה.

23. פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי העמותהיהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

24. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימהעל כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

25. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי של העמותה במועדהאספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קייםבמלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא העמותה מחויבתבמכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג שלנזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוףלכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לעמותה ו/אותבטל העמותה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם עלאף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספקאותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבתהסכום ששולם לחברה על ידי הלקוחה.

26. כל לקוחה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידיעדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידיהלקוחה יישמר במאגר העמותה כיעד המבוקש של הלקוחה.

27. יודגש כי העמותה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפישיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם:לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרווניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לאחייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדוארהאלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותיםומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוקהתקשורת (בזק ושידורים), התשמ'ב – 1982.

* אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים

* אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, אובצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר

* אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראלאו כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה

* אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כלשירות מקוון אחר שיציע האתר

* אם ישנו חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלףהמועד לתשלומו

* אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי

28. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוניעל קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים,והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

29. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננהמכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינהמכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי העמותה, הנהלת האתרתיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה.

30. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל תתבקש הלקוחה להזין את פרטי חשבונה הקייםבאתר פייפאל, או תוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. אם החליטה הלקוחהלשלם באמצעות חשבון פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחרקבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיותשל פייפאל, ולא של האתר.

31. על פי חוקי האתר, קבלת מתנה במסגרת המבצע מוגבלת לפריט אחד ללקוחה.

32. הסיורים מותנים בכמות המשתתפים ובמזג האויר.העמותה שומרת לעצמה את הזכותלבטל/ לשנות/לדחות את מועד הסיור בהתאם.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן:החוק).

2. בידי המזמינה (ולא הנמענת) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאיםשלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחותהזמנים של חברת האשראי.

* ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוחה לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוחההכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.

* במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה ולאחר קבלת הסחורה במחסניהעמותה, יינתן זיכוי כספי מלא. עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתןבתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפישהתקבל. נעליים של מותגים חיצוניים יוחזרו אך ורק עם הקופסא המקורית. במידהוהמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שוברזיכוי).

* העמותה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרה.

* ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויותמחוברת לאזיקון – תוך 14 יום מקבלתו.

* זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקהבאשראי/ PayPal.

3. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעיםאו מתנות.

4. אופן החזרת הפריטים – הלקוחה תשלח את הפריט חזרה לעמותה ללא עלות משלוח,כפי שמפורט בדף המצורף לכל חבילה ומאפשר שירות דואר גוביינא על חשבון העמותה.

5. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיטבאתר בלבד.

6. החזרת פריטים שנרכשו באמצעות קרדיט באתר, יזכו את הלקוחה בהחזר הקרדיטלחשבונה.

7. מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל והלקוחה הביעה עניין להחזירם- החזרתםתתאפשר עד 7 ימי עסקים. הלקוחה תקבל החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט אובניכוי של 100 ש"ח- הזול מביניהם. במידה ותבחר בקבלת זיכוי כספי לשימוש באתר(קרדיט)- שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששולם- ללא ניכוי.

8. ביטול השתתפות בסיור:

א. ביטול שיעשה עד שבעה ימי עסקים מיום הסיור יוחזר הכסף במלואו

ב. ביטול שיעשה 4 ימי עסקים מיום הסיור יוחזר 50% מערך העסקה

ג. ביטול משלושה ימי עסקים ומטה לא יוחזר כל תשלום.

הצהרת בריאות:

בהירשמך לסיור הנך מצהיר בזאת , כי בריאותך תקינה ואין לך כל מניעה לעסוק בכלפעילות גופנית של העמותה לתיירות ונופש חיפה.

אחריות העמותה:

1. העמותה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזקישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/אולצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהאעילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבהשהיא, שאז העמותה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את העמותה ו/או את הנהלתהאתר.

3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגותבאתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.

4. בכל מקרה לא תישא העמותה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכןבכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

5. העמותה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראותהיצרן.

6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינםבשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב אובמערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדוארהאלקטרוני.

7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אםהלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו,היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 04-8535606, והנהלת האתר תטפל בפנייהמוקדם ככל שניתן.

זכויות יוצרים:

1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודותהמסחריים, הנם רכושה של העמותה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתוניםבאתר, לרבות רשימת המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבותסימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלאקבלת רשותה של העמותה מראש ובכתב.

3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצריםהמופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתרמראש ובכתב.

4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו,בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אםתינתן).

5. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידיהחברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן שלאותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

6. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתםוהצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של העמותה.

7. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

8. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוךהאתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו'ב,לכל מטרה אחרת.

9. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנותמסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי שלתכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירתלקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

10. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

11. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר,אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהםובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר:

1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: "הנרשמת") במסגרת מילוי טופס ההרשמהיהיו כפופים למדיניות הפרטיות של העמותה .

2. העמותה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א)אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטהבהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה,תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין העמותה; (ג) אםתארגן העמותה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזגאת פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – העמותה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"לאת פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.(ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל העמותה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדלהפוגעים ו/או העלולים לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.(ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל העמותה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצועמעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשהכזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל העמותה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאיהתקנון ו/או כל הסכם עם העמותה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרשלצורך פעילות העמותה , כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחריםהשותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענהאו דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענהו/או תביעה כאמור.

3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתוןשיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה,יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימושבהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרתפניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון(לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעיאחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימושמקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונותו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות"עוגייה" ((cookies. שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עודמוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגיןשימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנתהפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיותמשתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהותמשתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורתאלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

4. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירתהמידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורשלשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיותולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

5. נרשמים שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב באתרהאינטרנט של החברה operation@visit-haifa.org אובאמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראהשנמסרה לה. למען הסר ספק, החברה תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי הנרשמיםלצורך המטרות המפורטות בסעיף 3 לעיל, בכפוף לשמירה על פרטיותם של הנרשמיםובהתאם לדין החל.

שמירה על סודיות:

1. העמותה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

2. העמותה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר עלסודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. העמותה משתמשת בחברת


3. תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברותהאשראי. החדרת ה-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוחהאמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי. חברת קרדיט גארד משתמשתבשרותי חברת קומסק, המתמחה באיתור פרצות ברשת, חשיפת החורים במערכת מחשוב האתרוהשרתים, וחסימתם מפני פריצות וחדירה מבחוץ. שירות ההסמכה לתקן כולל את כמותומגוון הבדיקות הרב ביותר ברמת התקן הגבוהה ביותר רמה 1.

4. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצלהלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתןלפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה'אבטחה' המובטחת הינה הצפנהשל המידע. הצפנה הינה שיטה ל'עירבול' שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשניפרטנרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות,והמיוחד בשיטה (דוגמת RSA) היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבלולפענח נדרשים שניים.

5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכלנזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד אויגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

6. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומות באתר אלא לצרכי תפעולהאתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.

7. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת,הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות,יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלתהאתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקוויהתקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה

8. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעותהאתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר),תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור,השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו'ב, תוצאות,ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלובאמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.